ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, εφεξής «το Επιμελητήριο», στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» διαμόρφωσε, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, πολιτική προστασίας, ώστε να εγγυηθεί την τήρηση του νέου θεσμικού πλαισίου και την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία από τα υποκείμενα των δεδομένων.

 

Η πολιτική προστασίας, πέραν των εσωτερικών διαδικασιών, αφορά στα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με το Επιμελητήριο, κύρια δε τα υποκείμενα, που είτε τα ίδια είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων διαθέτουν την ιδιότητα μέλους στο φορέα μας.

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. (αρθ. 4 ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου προβλεπόμενων δραστηριοτήτων του και της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα μέλη του.

 

Το Επιμελητήριο λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφαλή τήρησή τους και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σε κάθε στάδιο των διαδικασιών επεξεργασίας.

 

Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα

 

Το Επιμελητήριο συλλέγει τα δεδομένα από τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα υποκείμενα στο πλαίσιο της απόκτησης της ιδιότητας μέλους και της τήρησης του μητρώου ΓΕΜΗ. Ακόμη, συλλέγει τα δεδομένα όσων διατηρεί συναλλακτική σχέση στο πλαίσιο της λειτουργίας του και όσων επιλέγουν να διατηρούν σχέση επικοινωνίας και δικτύωσης με το Επιμελητήριο και τα μέλη του.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

 

Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους και την εγγραφή στο ΓΕΜΗ. Τα δεδομένα που τηρούνται πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή, με μέριμνα του υποκειμένου, και επικαιροποιούνται με επιμέλεια των ίδιων των μελών, που ενημερώνουν για κάθε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης.

Για την τήρηση της ιδιότητας μέλους, το Επιμελητήριο συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, τόπο έδρας (για ατομικές επιχειρήσεις)ή κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελματικά στοιχεία δραστηριότητας, οικονομικά στοιχεία (όπου προβλέπει η νομοθεσία), ΑΦΜ, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και δείγμα υπογραφής (όπου προβλέπεται από την τήρηση του ΓΕΜΗ).

Το Επιμελητήριο δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα και δε συλλέγει γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή σας, παρά μόνο στην περίπτωση της σύνταξης των εκλογικών καταλόγων, όπως εκ του νόμου προβλέπεται στο πλαίσιο και τηρώντας τους κανόνες της επιμελητηριακής νομοθεσίας.

Ακόμη, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία, προκειμένου να δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες καταβολής μισθού, ασφαλιστικών εισφορών και επιδομάτων. Ακόμη τηρούνται δεδομένα υγείας των υπαλλήλων, προκειμένου να τους παρέχεται, όταν απαιτείται αναρρωτική άδεια και ειδικά επιδόματα, αν προβλέπεται.

 

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

 

Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προκειμένου:

- να διατηρείτε ή να ανανεώνετε την ιδιότητα μέλους

- να πληρούνται οι προϋποθέσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του ΓΕΜΗ και να λαμβάνετε την προβλεπόμενη παροχή υπηρεσιών σχετικά με το ΓΕΜΗ

- να ενημερώνεστε για πάσης φύσεως δράσεις συναφείς με την προώθηση της ανταγωνιστικότητας όπως εκθέσεις, μελέτες, οικονομικά νέα, προγράμματα κατάρτισης, επενδυτικά προγράμματα, διαγωνισμούς προμήθειας, έργων, στο πλαίσιο της πλήρωσης των εκ του νόμου προβλεπόμενων σκοπών λειτουργίας και δραστηριοποίησης του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της πλήρωσης των εκ του νόμου προβλεπόμενων σκοπών λειτουργίας και δραστηριοποίησης του Επιμελητηρίου

- να συμμετέχετε στις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Επιμελητήριο στο πλαίσιο της υλοποίησης εθνικών ή διακρατικών προγραμμάτων.

Το Επιμελητήριο διαβιβάζει τα δεδομένα σας, κατόπιν σχετικών αιτημάτων, στο πλαίσιο της δικτύωσης και ενίσχυσης της δραστηριότητας των μελών του.

Ακόμη, τηρεί και αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάλογο των μελών του με τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου να αποτελεί κανάλι δικτύωσης και επικοινωνίας για τα μέλη του ενισχύοντας την προβολή και τη σύναψη επαγγελματικών συνεργασιών

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή, με την επιφύλαξη της συρροής εκ του νόμου προβλεπόμενης δραστηριότητας.

 

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας

 

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου. Πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες δραστηριότητας και επικοινωνίας έχουν και όσοι κάνουν πλοήγηση στη σελίδα του Επιμελητηρίου, όπου τα δεδομένα αυτά διατηρούνται, στο πλαίσιο της πλήρωσης του σκοπού δικτύωσης και προώθησης των μελών του Επιμελητηρίου.

Πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες δραστηριότητας και επικοινωνίας έχουν και οι αιτούντες στο Επιμελητήριο συναφή στοιχεία για την ανάπτυξη της δικτύωσης και της επιχειρηματικής δράσης.

 

Ανεπιφύλακτα διατηρείτε και εδώ το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας, με τη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω.

 

Τα δικαιώματά σας

 

Το Επιμελητήριο εξασφαλίζει για τα υποκείμενα των δεδομένων:

Α. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να λάβετε πληροφορίες για το σκοπό επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων και τους αποδέκτες, εφόσον υπήρξε διαβίβαση (αρθ. 15 ΓΚΠΔ).

Β. Δικαίωμα διόρθωσης στα δεδομένα σας, προκειμένου να αρθούν ανακρίβειες ή να συμπληρωθούν ελλείψεις (αρθ. 16 ΓΚΠΔ).

Γ. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του αρθ. 17 ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχει νόμιμη υποχρέωση, ή συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος, ή τηρείται αρχειοθέτηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (αρθ. 17 ΓΚΠΔ).

Δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, με την επιφύλαξη νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 18 ΓΚΠΔ).

Ε. Δικαίωμα εναντίωσης, με την επιφύλαξης νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 21 ΓΚΠΔ).

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

 

Μπορείτε να απευθύνετε κάθε αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης συγκατάθεσης, εγγράφως προς το Επιμελητήριο είτε σε έντυπη μορφή αποστέλλοντας το αίτημά σας στη διεύθυνση Αγίων Αποστόλων 55, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, είτε αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Σε περίπτωση που το Επιμελητήριο καθυστερεί ή αρνείται αναιτιολόγητα ως προς την ικανοποίηση του αιτήματός σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), που είναι η καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή με βάση τον ΓΚΠΔ και αναλαμβάνει να διαχειριστεί την προσφυγή σας, εφόσον έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Το κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρος αυτού

 

Αίτηση Συγκατάθεσης - Ανάκλησης (word)
Αίτηση Συγκατάθεσης - Ανάκλησης (pdf)

 

 

Tο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, και παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας (ή έχει λάβει σχετική άδεια από τον εκάστοτε φορέα για προβολή των παραπάνω στην ιστοσελίδα του) και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.»